Risico-analyse

First things first/ risico – analyse en opmaken van uw beleggersprofiel

Het aanbieden van financiële instrumenten waartoe ook beleggingsproducten behoren is aan strenge Europese en nationale regelgeving onderhevig. De Assurmifid – gedragsregels dienen door elke professionele financieel dienstverlener nauwgezet te worden nageleefd. De sectorregulator FSMA ziet er immers streng op toe dat de nodige transparantie naar de consument wordt geboden, en dat deze laatste zich ten volle bewust is van de consequenties en mogelijke risico’s die inherent met bepaalde producten zijn verweven.

Om potentieel onaangename gevolgen te vermijden stellen we eerst samen uw beleggersprofiel op. Dit profiel is een maatstaf voor uw risicodraagkracht (hoeveel risico kan u objectief gezien maximaal dragen) en uw risicobereidheid (hoeveel risico wenst u zelf te nemen)?

We spreken van een (zeer) defensief beleggersprofiel indien u absolute veiligheid of kapitaalgarantie verkiest boven een aantrekkelijk(er) rendement, een dynamisch profiel indien u een gepaste combinatie verkiest van rendement en risico, of van een zeer dynamisch/ offensief profiel indien rendement primeert en u niet wakker ligt van kapitaal- of rentegaranties.

Het accuraat bepalen van uw profiel gebeurt op basis van een objectieve checklist die de sector en regelgever heeft opgesteld in functie van uw beleggerservaring-, kennis en genoten financieel onderricht, risicodraagkracht en risicobereidheid. Dit alles kadert in de wettelijk verplichte informatieverplichting door de financieel tussenpersoon.
Uw beleggersprofiel vormt de basis voor ons beleggingsadvies.

Weet dat een (potentieel) hoger rendement steeds gepaard gaat met meer risico.

Enkele vuistregels zijn dan ook:

  • Voorzie steeds in een voldoende grote spaarreserve voor (on)voorziene uitgaven
  • maak optimaal gebruik van de fiscale voordelen van (aanvullend) pensioensparen
  • Beleg gespreid
  • Nooit met geld dat u op korte termijn niet kan missen (beleggingshorizon minimum 5 à 10 jaar) in obligaties, aandelen, kasbons, …
  • voorzie regionale spreiding (nationaal, Europees, VS, Azië)
  • beleg in diverse sectoren

Wij wijzen u er u tevens op dat u afgezien van ons advies middels financiële en productfiches die wij u van rechtswege aanbieden bij elk door ons geformuleerd voorstel, ook veel andere nuttige informatie kan terug vinden in het documentcenter van deze webstek.

Contacteer ons nu!